Регламент

Затверджено
наказом директора ПП «ТЕНДЕР ОНЛАЙН»
№ 07/06/19/01-Т від 07.06.2019 р.

Регламент авторизованого електронного
майданчика «ТЕНДЕР-o
nline»

Регламент роботи електронного майданчика «ТЕНДЕР-online» (далі – Регламент) розроблений на підставі Закону України “Про публічні закупівлі”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та інших нормативних актів, що регулюють систему публічних закупівель в Україні. Регламент встановлює порядок роботи авторизованого електронного майданчика «ТЕНДЕР -online» та його взаємодії з усіма користувачами.

1. Терміни та визначення.

Авторизований електронний майданчик «ТЕНДЕР -online» (далі – Електронний майданчик) – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «ТЕНДЕР -online», яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.tender-online.com.ua;

Адміністратор електронної системи закупівель – юридична особа, визначена Уповноваженим органом, відповідальна за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – Адміністратор);

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет (далі – веб-портал Уповноваженого органу);

Електронна система закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Комісія – постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель;

Користувач – учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Державна казначейська служба України та її територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи, зареєстровані на електронному майданчику;

Оператор Електронного майданчика – приватне підприємство «ТЕНДЕР ОНЛАЙН» (далі – Оператор), яке є власником електронного майданчика «ТЕНДЕР-online» та забезпечує його функціонування;

Робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

Уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;

Договір про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, замовники, забезпечення виконання договору про закупівлю, інтерфейс та інструкції, підпис, предмет закупівлі, кабінет, конфіденційна інформація, реєстрація, тендерна пропозиція, а також інші визначення та терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, інших нормативних актах, що регламентують роботу Оператора, а також у Договорі про надання послуг.

2. Загальні положення

Електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» є частиною електронної системи публічних закупівель, відносно якого Уповноваженим органом прийнято рішення про авторизацію за І-ІV рівнями акредитації.

Електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» забезпечує здійснення публічних закупівель, передбачених Законом:

а) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень;

б) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень (замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання);

в) під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, та якщо замовники вирішили використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору;

г) у разі здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, для розміщення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель.

Загальні умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг встановлюються та/або змінюються виключно Законом, іншим законодавством, що регламентує діяльність Оператора, цим Регламентом.

Оператор у своїй діяльності керується законодавством України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів оператор у місячний строк, з дня набрання ними чинності, повинен привести функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика та/або положення цього Регламенту у відповідність з такими змінами та прийнятими актами.

Оператор забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню;

Електронний майданчик відповідає вимогам щодо наявності:

інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менш як 2000 оголошень про проведення закупівлі в день та не менш як 8000 тендерних пропозицій та/або пропозицій учасника процедури закупівлі в день;

можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету;

основних та резервних інформаційно-телекомунікаційних систем, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість Електронного майданчика;

загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників у процедурах закупівлі та доступу користувачів до інформації щодо закупівлі;

інструкції з детальною інформацією про користування Електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах (розміщується на веб-сайті Електронного майданчика).

Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

Оператор може передбачити на Електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

3. Порядок реєстрації в електронній системі закупівель

Реєстрація користувача розпочинається із заповнення інформаційних полів (реквізитів) на відповідній окремій сторінці Електронного майданчика, дані яких повинні відповідати дійсним даним (реквізитам) Користувача.

Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів.

Зазначені Користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) договору про надання послуг, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

Реєстрація в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

 1. ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, вказаних у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може повернути платіж Користувачу або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов цього Договору;
 2. ідентифікації через підписання договору між Користувачем та Оператором Електронного майданчика за допомогою системи електронного документообігу, запрошення до реєстрації в якій надходить на електронну адресу Користувача, яка була вказана при реєстрації  на Електронному майданчику.

За подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника процедури закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель, оператором авторизованого майданчика з учасника справляється плата. Розмір такої плати встановлюється Договором про надання послуг до цього Регламенту, опублікованому на веб-сайті Оператора.

У разі коли торги відмінені або визнані такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій та/або пропозицій учасника процедури закупівлі, винагорода оператору електронного майданчика не сплачується.

4. Послуги, що надаються замовникам.

Електронний майданчик, відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, надає замовникам наступні послуги:

 1. оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена в частині першій статті 2 Закону;
 2. проведення процедур закупівель, визначених Законом;
 3. оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;
 4. внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
 5. встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 6. надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;
 7. встановлення строків подання пропозицій учасників;
 8. внесення змін до тендерної документації;
 9. надання роз’яснення щодо тендерної документації та оприлюднення повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
 10. визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації;
 11. надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;
 12. застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
 13. оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
 14. оприлюднення звіту про укладені договори;
 15. отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;
 16. розміщення договору про закупівлю і додаткових угод;
 17. інші послуги для замовника на безоплатній основі, передбачені законодавством, що регулює діяльність Оператора;
 18. інші послуги.

5. Послуги, що надаються учасникам.

Електронний майданчик, відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, надає учасникам наступні послуги:

 1. участь в закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена в частині першій статті 2 Закону;
 2. участь у процедурах закупівлі, визначених Законом;
 3. надсилання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;
 4. надсилання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 5. надсилання вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;
 6. подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;
 7. отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 8. отримання повідомлень про результати відбору;
 9. надсилання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 10. подання скарги;
 11. подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерних пропозицій;
 12. внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерної пропозиції;
 13. отримання повідомлень відповідно до вимог Закону;
 14. інші послуги для учасника, передбачені законодавством, що регулює діяльність Оператора;
 15. інші послуги.

6. Порядок проведення закупівель.

Закупівлі, вартість яких перевищує суму, еквівалентну встановленій в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснюється відповідно до правових та економічних засад, визначених цим Законом.

Закупівля, вартість яких менша за вартість встановлену в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснюється відповідно до порядку здійснення допорогових закупівель, визначеного Адміністратором.

7. Зберігання інформації, персональних даних та їх захист.

Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані Оператором та пов’язані з функціонуванням Електронного майданчика, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчика та електронної системи закупівель, забезпечення та задоволення потреб користувачів, замовників та учасників процедур публічних закупівель, у відповідності із вимогами законодавства України.

Укладаючи Договір про надання послуг, користувачі дають згоду (дозвіл) Оператору на обробку, у т.ч. й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб-сайті Електронного майданчика) персональних даних таких користувачів (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантажені на Електронний майданчик документів, складених від імені користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих як замовники/учасники на Електронному майданчику.

8. Відповідальність.

За порушення вимог, установлених Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами, договором про надання послуг, винні особи, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

За порушення вимог, установлених Законом України «Про публічні закупівлі» в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально.

Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та за дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також Комісії про такі випадки.

У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення Комісії про надання дозволу Оператору Електронного майданчика та/або веб-порталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.

Оператор повідомляє про те, що він не перевіряє та не може перевірити зміст усієї інформації, яка завантажується чи використовується на Електронному майданчику. Оператор повідомляє про відмову від відповідальності у випадку розміщення користувачем матеріалів шкідливого та образливого характеру.

9. Заключні положення.

Користування Електронним майданчиком та надання Оператором послуг користувачам здійснюється на основі безумовної згоди користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними Оператором на веб-сайті Електронного майданчика, або в Особистому кабінеті користувача, спрямованими на роз‘яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті Електронного майданчика (та/або Особистому кабінеті користувача). Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті Електронного майданчика.