Договір про надання доступу

ДОГОВІР
про надання доступу до онлайн-сервісу авторизованого

електронного майданчика «ТЕНДЕР-online»

м. Київ

«___»___________20__року

Приватне підприємство «ТЕНДЕР ОНЛАЙН» (далі – Оператор), в особі директора Поволокіної Анни Петрівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____________________________, в особі __________________________________, який(а) діє на підставі ______________________ (далі – Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані – Сторони, враховуючи, що інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «ТЕНДЕР- online» (далі – Електронний майданчик), володільцем якої є Оператор, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за веб- адресою: www.tender-online.com.ua, авторизована за першим та третім, другим та четвертим і п’ятим рівнями акредитації, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України та з урахуванням Закону України «Про електронну комерцію» (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

                                               

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.     Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту авторизованого електронного майданчика «ТЕНДЕР-online» (далі – Регламент), який розміщений в мережі Інтернет за веб-адресою www.tender-online.com.ua (далі – Веб- сайт), а Оператор надає Користувачу доступ до онлайн-сервісів з правом користування програмною продукцією – Електронним майданчиком, за призначенням, з метою проведення закупівель або участі Користувача в процедурах закупівель за допомогою мережі Інтернет, в режимі онлайн.

1.2.   Функціональні можливості, склад та перелік онлайн-сервісів Електронного майданчика, доступ Користувачу до яких надається Оператором, визначаються у тому числі, але не виключно, нормативно-правовими актами: Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про захист персональних даних»,

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166 (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях),    Порядком    формування    та    використання    електронного    каталогу,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях), іншими актами у сфері закупівель та рівнями акредитації Електронного майданчика.

1.3.         Оператор повинен забезпечити можливість проведення процедур закупівель в електронній системі закупівель відповідно до отриманого рівня акредитації.

1.4.   У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів Оператор повинен у місячний строк з дня оприлюднення адміністратором стандартних сценаріїв тестування на веб-порталі Уповноваженого органу привести функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика у відповідність з такими змінами та актами. У разі здійснення доопрацювання електронної системи закупівель Оператор Електронного майданчика повинен привести функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика у відповідність з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування у строк, встановлений адміністратором.

1.5.    Оператор Електронного майданчика може надавати доступ замовникам, централізованим закупівельним організаціям, учасникам відповідно до рівня акредитації, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, незамовникам в розумінні Закону і повинен забезпечити для усіх користувачів на безоплатній основі рівний доступ до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом проведення аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню, а також забезпечити:

1.5.1.  Для замовників на безоплатній основі:

•  рівний доступ до організації закупівель;

•          підтвердження особи користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису під час розміщення документів в електронній системі закупівель;

•  автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на Електронному майданчику у спеціальному журналі подій;

•    перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель, українською та англійською мовами та у разі зміни таких даних;

•      можливість вчинення усіх необхідних дій для проведення закупівлі та виконання інших вимог, встановлених Законом України “Про публічні закупівлі”;

•    надсилання повідомлень замовнику та відображення їх у його кабінеті на Електронному майданчику;

•   надання можливості замовнику управляти документами, які були створені на одному авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації замовника на іншому авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику.

1.5.2.  Для учасників:

•  рівний доступ до участі в закупівлях;

•      підтвердження особи користувача за допомогою способів ідентифікації, визначених у цьому Договорі, під час розміщення будь-якої інформації в електронній системі закупівель;

•    перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель та у разі зміни таких даних;

•  автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на Електронному майданчику у спеціальному журналі подій;

•     надсилання повідомлень учаснику та відображення їх у його кабінеті на Електронному майданчику;

•   надання можливості учаснику управляти документами, які були створені на одному авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику, в разі перереєстрації учасника на іншому.

1.5.3.       безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема забезпечити можливість прийняття, обробки і обміну документами та інформацією про здійснення закупівлі між Електронним майданчиком та веб- порталом Уповноваженого органу;

1.5.4.      захист інформації про публічні закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу, що дасть змогу запобігти витоку, знищенню та блокуванню інформації, порушенню цілісності та режиму доступу до інформації;

1.5.5.    можливість подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі з використанням електронних сервісів з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету.

1.6.    Оператор Електронного майданчика може передбачити на Електронному майданчику можливість надання інших онлайн-сервісів, додаткових послуг замовнику та учаснику, в тому числі на платній основі.

         

2.  УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ

ЗАКУПІВЕЛЬ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

2.1.    Будь-яка особа, що отримує доступ до онлайн-сервісів, застосовує та/або використовує Електронний майданчик як користувач, замовник та/або учасник, приймає таке рішення на власний розсуд та під свою відповідальність. Використання Електронного майданчика та його електронних сервісів з метою доступу до публічних закупівель за допомогою мережі Інтернет здійснюється Користувачем через Особистий кабінет після його реєстрації в електронній системі закупівель через Електронний майданчик.

2.2.      Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Оператор Електронного майданчика має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти йому, а також комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель про факт розміщення Користувачем інформації неналежного змісту.

2.3.   Реєстрація Користувача в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.3.1    ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, вказаних у рахунку. Після перевірки Оператор зараховує його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов цього Договору;

2.3.2         ідентифікації через підписання договору між Користувачем та Оператором Електронного майданчика за допомогою системи електронного документообігу, запрошення до реєстрації в якій надходить на електронну адресу Користувача, яка була вказана при реєстрації на Електронному майданчику.

2.4.     Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п. 2.3. цього Договору, ідентифікації/авторизації на Електронному майданчику є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

2.5.     Користувач Електронного майданчика – Замовник, з метою проведення публічної закупівлі повинен авторизуватись як Замовник. Авторизуючись як Замовник, Користувач підтверджує правомірність застосування ним електронної системи закупівель як Замовник.

2.6.       Замовник самостійно та безоплатно через Електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому

Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю.

2.7.     Користувач, який має намір прийняти участь в оголошеній процедурі закупівлі як постачальник товару (товарів), надавач послуги (послуг) та/або виконавець робіт, повинен авторизуватись, як Учасник одним із способів, зазначених у п. 2.3. цього Договору.

         

3.  ЦІНА ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ ТА ПЛАТА ЗА РЕЄСТРАЦІЮ В

ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ

3.1.     Реєстрація в електронній системі закупівель та доступ до визначених онлайн-сервісів електронної системи закупівель надається Електронним майданчиком Замовнику безкоштовно у випадках, прямо передбачених цим Договором та законодавством у сфері закупівель.

3.2.   За реєстрацію (фінансову ідентифікацію) в електронній системі закупівель, як Учасник Користувач сплачує платіж у розмірі 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок). Платіж Користувача за реєстрацію, як Учасника зараховується на його баланс та списується Оператором, як плата за реєстрацію.

3.3.  Ціна доступу до онлайн-сервісу визначається за наступними тарифами:

3.3.1.  Під час подання пропозицій/тендерних пропозицій:

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень – сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень – двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень – тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень – сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень – двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3.3.2.    з переможця відбору в електронному каталозі Prozorro Market, з яким замовник уклав договір про закупівлю:

3% (відсотка) суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більше, як 50 тис гривень;

2 % (відсотка) суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більше, як 200 тис. гривень;

1 % (відсоток) суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більше 200 тис. гривень.

Пунктом   26-1    підрозділу    2    розділу    XX   Податкового   кодексу    України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від

оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ. Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, Оператор Електронного майданчика повертає винагороду учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиція учасника/переможця була відхилена.

3.4.     Надання доступу до онлайн-сервісу Електронного майданчика з метою подання тендерних пропозицій під час проведення процедур публічних (державних) закупівель здійснюється на умовах 100% попередньої оплати, якщо інше не передбачено умовами окремо укладеної угоди між Оператором та Користувачем. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора. Валютою Договору та валютою розрахунків є гривня. У випадку, якщо Користувач є нерезидентом (у розумінні Податкового кодексу України) і не має на території України представництва (яке має банківський рахунок в уповноваженому українському банку), оплата доступу до онлайн-сервісу таким Користувачем здійснюється в євро (EUR) або доларах США (USD), які виступають валютою платежу за Договором.

3.5.     Надання доступу до онлайн-сервісу Електронного майданчика з метою розміщення цінових пропозицій в електронному каталозі “Prozorro Market” сплачується користувачем – переможцем відбору (кваліфікованим постачальником), з яким замовник уклав договір про закупівлю, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту надання доступу до онлайн-сервісу Електронного майданчика (надалі – Акт). Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

3.6.    Усі розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі. Користувач самостійно отримує рахунок-фактуру (по тексту Договору – рахунок) для оплати Доступу до онлайн-сервісу в Особистому кабінеті, сформований Електронним майданчиком за запитом Користувача, якщо інше не передбачено Договором.

3.7.   Передача Користувачем розрахункових документів (рахунку), складених на ім’я Учасника, будь-якій третій особі, покладення Користувачем його обов‘язку з оплати послуг Оператора на будь-яку іншу особу та виконання такого обов‘язку такою особою – приймається Сторонами як належне виконання Користувачем обов‘язку з оплати послуг Оператора (за умови надходження грошових коштів на рахунок Оператора).

3.8.        Датою належного виконання грошового зобов’язання Користувача вважається дата зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Оператора, зазначений у Договорі.

3.9.   Факт належного надання Оператором доступу до онлайн-сервісу за звітний місяць засвідчується підписанням між Оператором і Користувачем Акту, який оформлюється Оператором станом на останню дату місяця, в якому був наданий доступ до онлайн сервісів, у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за звітним місяцем.

3.10.       Передача та підписання електронних документів здійснюється за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу “Вчасно”, що знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://vchasno.ua (надалі – сервіс “Вчасно”).

3.11.    Факт надання доступу до онлайн-сервісу підтверджується Актом, який Користувач повинен прийняти та підписати протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Акту від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту та/або до доступу до онлайн-сервісу, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від підписання Акту з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова). Мотивована відмова в випадку її наявності надається Користувачем Оператору за допомогою функціональних можливостей сервісу “Вчасно”.

3.12.   У разі відсутності претензії в строк, передбачений п. 3.11. Договору, Акт вважається підписаним, а доступ до онлайн-сервісу – фактично наданим в повному обсязі.

3.13.         За     офіційним     зверненням     Користувача    на     електронну     адресу:
 office@tender-online.com.ua Акт може бути виготовлений на паперовому носії та направлений Користувачу засобами поштового зв‘язку протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання такого звернення.

3.14.      До Акту Оператором не включається плата за подання тендерної пропозиції, за якими не вичерпано можливість відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій.

3.15.      Користувач має право на повернення грошових коштів, сплачених авансом на свій особистий рахунок, які не були використані для оплати доступу до онлайн-сервісу. Такі кошти повертаються Оператором у безготівковому порядку за письмовою заявою Користувача, яка обов’язково має містити його банківські

реквізити. Повернення грошових коштів здійснюється Оператором в строк до 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дня отримання вище вказаної письмової заяви Користувача

                                    

4.  ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1.  Користувач зобов’язується:

4.1.1.   До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом даної оферти, при цьому, впевнитись в тому, що йому зрозумілі всі її умови. Самостійно ознайомитись з Регламентом, який розміщений в мережі Інтернет на Веб-сайті, та усіма додатками до нього.

4.1.2 Дотримуватися вимог Регламенту з усіма додатками до нього та вимог цього Договору.

4.1.3.  Здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору.

4.1.4.   Не передавати логін та пароль доступу до власного особистого профілю (кабінету), забезпечити доступ до нього виключно уповноважених осіб.

4.1.5.   В максимально короткі строки, але не більше 3 (трьох) днів, самостійно вносити зміни до відомостей, які зазначаються ним при реєстрації.

4.2.  Користувач має право:

4.2.1.  Вимагати від Оператора дотримання умов даного Договору.

4.2.2.     Звертатися до Оператора у разі необхідності за консультаційною та технічною підтримкою.

        

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

ФОРС-МАЖОР

5.1.   За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2.  Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

5.2.1.      Достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості Користувача на електронному майданчику, і достовірність гарантій і засвідчень Користувача;

5.2.2.     Свої дії, які вчиняються ним на електронному майданчику під час процедури закупівлі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;

5.2.3.      Розміщення на електронному майданчику інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі;

5.2.4.   За достовірність і повноту реквізитів Користувача, які використовуються електронним майданчиком, під час проведення процедур закупівель. Користувач зобов`язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегульовувати претензії третіх осіб щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору в зв`язку з претензіями та позовами, підставою пред`явлення яких стало розміщення матеріалів Користувача.

5.3.    Оператор не несе відповідальності за послуги третіх осіб, які надаються через електронний майданчик, зокрема, але не виключно, це видача та оформлення кредитів, оформлення банківської гарантії тощо.

5.4.   Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

5.5.    Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення – несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

5.6.       У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов’язані з цим наслідки.

5.7.   Оператор не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, пов’язане із нерегулярною роботою веб-порталу Уповноваженого органу. Оператор не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Замовником або отриманої з веб- порталу Уповноваженого органу.

5.8.  Оператор не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Користувачу та/або третім особам, у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору та чинного законодавства України під час користування Електронним майданчиком. При цьому, у випадку доведення, Оператор несе відповідальність за майнову та немайнову шкоду, заподіяну правам та інтересам Користувача, виключно та обмежуючись в розмірі, що не перевищує суму оплаченого доступу до онлайн-сервісу з метою подання тендерних пропозицій в місяці, що передує тому місяцю в якому було доведено нанесення такої шкоди.

5.9.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору).

Обставиною непереборної сили в цьому Договорі вважається особлива подія

або обставина, яка одночасно відповідає сукупності таких ознак: (а) подія або обставина вийшла за межі контролю будь-якої зі Сторін; (б) таку подію або обставину Сторона, яка на неї посилається, обґрунтовано не могла передбачити перед підписанням Договору; (в) при виникненні такої події або обставини Сторона, яка на неї посилається, не може її уникнути або перебороти; (г) така подія або обставина в значній мірі не відноситься до іншої Сторони. За одночасної наявності перерахованих ознак, обставини непереборної сили можуть включати (але не обмежуються) наступні події та обставини:

–     війна, військові дії (з або без оголошення війни), вторгнення, ворожі дії іноземних держав;

–   повстання, акт тероризму, революція, заколот, військова диктатура, узурпація влади або громадянська війна;

–    бунт, хвилювання, безлади, страйки або локаути, вчинені особами, що не є персоналом або іншими найманими працівниками Сторін Договору;

–      природні катастрофи, такі як землетруси, ураган, тайфун та вулканічна діяльність;

–       перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої розподіленої системи доменних імен, збої, які викликані хакерськими і DDOS- атаками тощо.

Не є обставиною непереборної сили відсутність у Сторони необхідних коштів, коливання курсів валют.

5.10.Сторона, нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту, коли Стороні мало стати відомо про виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону, додавши на підтвердження документ Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу державної влади. У письмовому повідомленні Сторона, яка нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна зазначити наявність всіх перерахованих вище ознак обставини непереборної сили у події або обставині, на яку Сторона посилається як на підставу для звільнення від зобов’язань за цим Договором, а також пояснити яким чином існування обставини непереборної сили перешкоджає їй виконувати свої зобов’язання за Договором. Невиконання хоча б однієї з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для невиконання зобов’язань.

                       

6.  ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

6.1.     Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення,
використані на електронному майданчику, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін є конфіденційною і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

6.2.       Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.3.       Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.4.        Приймаючи акцепт цієї Оферти користувач також погодився на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги”. При цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів не є потрібним.

6.5.   Акцептуючи оферту Договору, Користувач як суб‘єкт персональних даних та/або володілець інформації надає Оператору ясну та чітку згоду на обробку таких даних з зазначеною метою.

6.6.   Акцептуючи оферту Договору, Користувач надає згоду (дозвіл) Оператору на обробку персональних даних з метою підтвердження повноваження суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно- правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб- сайті Електронного майданчика/ в електронній системі закупівель) персональних даних Користувача (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантаженні на Електронний майданчик документів, складених від імені Користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих як замовник(и)/учасник(и) на Електронному майданчику.

6.7.     Акцептуючи оферту Договору, Користувач засвідчує, що він дає свою повну і безумовну згоду на можливість аудіо-фіксування Оператором будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також, що він забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо повідомлення та наявності згоди своїх співробітників та/або уповноважених представників щодо зазначеного вище аудіо-фіксування телефонних розмов між ними та Оператором, співробітниками та/або представниками Оператора. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю

якості Доступу до онлайн-сервісу та має конфіденційний характер, однак запис аудіо- фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі, але не може бути використане як підтвердження факту замовлення додаткових послуг за цим Договором або внесення змін до цього Договору.

6.8.   Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу (знаку для товарів і послуг) Користувача та його найменування на веб-сайті Оператора з метою інформування про те, що Користувач є клієнтом Оператора.

6.9.    Всі права та власність на електронний майданчик належать Оператору і залишаються в його власності незалежно від дій Користувача. Використання контенту електронного майданчика в комерційних цілях можливо лише з письмового дозволу Оператора.

                                        

7.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.     Всі спори та розбіжності, пов`язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

7.2.     Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

         

8.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ)

8.1.       Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти.

8.2.     Договір діє протягом строку з моменту його укладення до 31 грудня календарного року, в якому Договір був укладений. Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про розірвання Договору щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до спливу строку дії Договору, Договір щоразу вважається укладеним на тих самих умовах і діє до 31 грудня наступного календарного року, але в будь-якому випадку до повного виконання обов’язків Сторонами.

8.3.   Договір не може бути укладений, а укладений договір підлягає розірванню у випадках, встановлених відповідними законами України, в тому числі, але не виключно Законами України «Про санкції» № 1644-VII від 14.08.2014, «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003, «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» № 1636-VII від 12.08.2014, «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268- VIII від 18.01.2018.

8.4.     Кожна із Сторін має право розірвати Договір за умови попереднього письмового повідомлення іншої Сторони про таке розірвання щонайменше за 10
(десять) календарних днів до запланованої дати розірвання. У такому випадку між Сторонами проводиться повний взаєморозрахунок.

8.5.     Чинна редакція Договору знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Оператора.

8.6.     Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється Оператором в односторонньому порядку із повідомленням про це на веб-сайті. Актуальна редакція Договору приймається на заміну усіх попередніх редакцій і набирає чинності як для всіх осіб, що бажають акцептувати Договір, так і для Користувачів, що уклали Договір раніше, з моменту його опублікування на веб-сайті Оператора, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

Користувач у разі незгоди із новою редакцією Договору має право розірвати Договір, повідомивши про це Оператора письмово протягом 10 (десяти) календарних днів з дати опублікування Договору на веб-сайті. У разі неотримання Оператором протягом такого строку повідомлення про розірвання або використання Користувачем Доступу до онлайн-сервісу в цей період, вважається, що Користувач погоджується з новою редакцією Договору.

 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПП «ТЕНДЕР ОНЛАЙН»
ЄДРПОУ: 42414636

ІПН 424146326557

Юридична адpeса:
01021, м. Київ, вул. Мечникова, 16

IBAN UA273052990000026004020109816

Банк: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

тел.: (044) 227 25 77

моб.: (095) 287 25 77

моб.: (097) 287 25 77

e-mail: info@tender-online.com.ua

Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ

Директор ________________ Поволокіна А.П.